Atpakaļ

Iepirkumi

Telpu ar kopējo platību 64,4 m2 Kungu ielā 3, Rīgā, nomas tiesību mutiska izsole

Nomas objekta adrese

Kungu iela 3, Rīga

Kadastra apzīmējums

0100 001 0152 001

Iznomājamais objekts

Telpas: 2.st. telpu grupas Nr.003 telpas Nr.3, Nr.5, Nr.6

Nomas objekta telpu kopējā platība

64,4 m2

Telpu izmantošanas veids

Biroja izvietošana

Zemesgabals

Ēkai piesaistīta zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 001 0152) domājamā daļa ar 22,66 m2

Izsoles sākuma nomas maksas apmērs

9,50 EUR (bez PVN) par 1 m2 mēnesī

Izsoles solis

0,50 EUR (bez PVN), par 1 m2 mēnesī, augšupejošs solis

Iznomāšanas termiņš

Īpašuma nomas termiņš tiek noteikts: no Īpašuma pieņemšanas -  nodošanas akta parakstīšanas dienas līdz 2025.gada 31.janvārim

Nomas līguma maksājumi

Nosolītā ikmēneša nomas maksa par telpām. Piesaistītā zemes gabala nomas maksa 275,52 EUR/gadā. Apsaimniekošanas izdevumi. Komunālie maksājumi. Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi.

Izsoles veids

Mutiska izsole (pirmreizēja)

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš

Darba dienās no Rīgā, Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), 2.stāvā, SIA ”Rīgas nami” birojā līdz 13.02.2019. plkst.15.00

Izsoles laiks un vieta

2019.gada 14.februārī plkst. 11.00, Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā, 5.stāvā

Iznomātājs

SIA „Rīgas nami”, Rātslaukums 5(ieeja no Svaru ielas), Rīga, LV-1050

Izsoles sludinājums,  nolikums un nomas līguma projekts

Ar izsoles sludinājumu, nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā, 5.stāvā un portālos www.rigasnami.lv, http://pasvaldiba.riga.lv.

Objekta apskate

 

Kontaktpersona telpu apskatei (darba dienās no plkst. 15.00- 17.00):

Īpašuma nodrošināšanas nodaļas vadītājs Jānis Puķītis, tālr. 6718 1178, mob.26498623


Pielikumi


– Drukāt dokumentu