Atpakaļ

Iepirkumi

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas ar kopējo platību 45,91 m2 nomas tiesību mutiska izsoles rezultāts.

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu  ar kopējo platību 45,91 m2 nomas tiesību mutiska izsoles rezultāts.

 

Izsoles datums: 18.01.2019.

Tiesības slēgt nomas līgumu ieguva SIA “Flow House Latvia”, reģistrācijas Nr.40103953644.

Nosolītā nomas maksas: 10,00 EUR/m2 mēnesī (bez PVN).

 – Drukāt dokumentu