Atpakaļ

Iepirkumi

Par telpu ar kopējo platību 1021,22 m2 ēkā Brīvības ielā 49/53, Rīgā, nomas tiesību mutiskas izsoles ar augšupejošu soli pieteikuma termiņa pagarināšanu.

Telpu ar kopējo platību 1021,22 m2 ēkā Brīvības ielā 49/53, Rīgā,

nomas tiesību mutiska izsole

Nomas objekta adrese

Brīvības iela 49/53, Rīga

Kadastra apzīmējums

0100 020 0083 001

Iznomājamais objekts

Telpas ar kopējo platību 1021,22 m2, t.sk.:

1)      iznomājamās telpas (tiek izsolītas): 1. un 2.stāva telpu grupas 048 telpas Nr.1-20 ar platību 874,1 m2;

       2) koplietošanas telpu domājamā daļa (fiksēta nomas maksa): platība 147,12 m2

Nomas objekta telpu kopējā platība

 1021,22 m2

Telpu izmantošanas veids

Saimnieciskās darbības veikšana atbilstoši teritorijas/ēkas atļautajiem izmantošanas veidiem, izņemot lietotu preču, apģērbu vai apavu tirdzniecību

Zemesgabals

Ēka atrodas uz SIA „Rīgas nami” piederošiem zemesgabaliem (kadastra apz.0100 020 0083 un 0100 020 2011) un uz  Rīgas Jaunās Sv.Ģertrūdes evanģēliski luteriskās draudzes zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 020 0079). Kopā ar telpām tiek iznomāta:

- zemesgabala (kadastra apz.0100 020 0083) domājamā daļa 164,2 m2 platībā - nomas maksa gadā 1,5% apmērā no tās kadastrālās vērtības gadā (2018.gadā t.i. 57.14 EUR/mēnesī(bez PVN));

- zemesgabala (kadastra apz.0100 020 2011) domājamā daļa 13,6 m2   platībā - nomas maksa gadā 1,5% apmērā no tās kadastrālās vērtības gadā (2018.gadā t.i. 5.99 EUR/mēnesī(bez PVN)).

Izsoles sākuma nomas maksas apmērs

3.80 EUR  (bez PVN) par telpu 1 m2 mēnesī

Izsoles solis

0.30 EUR  (bez PVN),  par telpu 1 m2 mēnesī, augšupejošs solis

Iznomāšanas termiņš

Līdz 31.08.2024.

Nomas līguma maksājumi

Nosolītā ikmēneša nomas maksa par telpām ar platību 874,1 m2 un fiksētā nomas maksa 0.38 EUR/ m2 mēnesī (bez PVN) par koplietošanas telpu domājamo daļu 147,12 m2 platībā.  Apsaimniekošanas maksa 0.75EUR(bez PVN)par telpu 1 m2 mēnesī. Piesaistīto zemes gabalu nomas maksa. Izmaksu kompensācija par zemesgabala (kadastra apz.0100 020 0079)  lietošanu. Patērēto sabiedrisko pakalpojumu maksājumi. Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi. Maksājumi apliekas ar pievienotās vērtības nodokli.

Apakšnomas iespējas

Ir tiesības nodot telpas vai to daļu apakšnomā tikai ar SIA “Rīgas nami” iepriekšēju rakstisku saskaņojumu

Izsoles veids

Mutiska izsole, pirmreizējā

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš

Darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00, Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā, SIA ”Rīgas nami” sekretariātā  līdz 06.02.2019.

Izsoles laiks un vieta

­­­­­07.02.2019. plkst. 14.30, Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā

Iznomātājs

SIA „Rīgas nami”, Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīga, LV-1050

Izsoles sludinājums, nolikums un nomas līguma projekts

Ar izsoles sludinājumu, nolikumu, nomas līguma un apsaimniekošanas pakalpojumu līguma projektu var iepazīties Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā, 2.stāvā un portālos www.rigasnami.lv, http://pasvaldiba.riga.lv

Objekta apskate

 

Kontaktpersona telpu apskatei darba dienās no plkst. 10.00- 14.00:

pārvaldnieks Viktors Villers, tālr. 67181797, mob.26407395

 


Pielikumi


– Drukāt dokumentu