Atpakaļ

Iepirkumi

„Par nekustamo īpašumus Kalēju ielā 78, Rīgā, un 13.janvāra iela 25, Rīgā, atsavināšanas izsole ar augšupejošu soli pieteikuma termiņa pagarināšanu.”

SIA „Rīgas nami” pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus

Kalēju ielā 78, Rīgā un 13.janvāra iela 25, Rīga

SIA “Rīgas nami” pārdod nekustamo īpašumu paketi, kas sastāv no:

  1. ĪPAŠUMA ADRESE

Kalēju iela 78, Rīgā

Kadastra numurs

0100 003 0076

Īpašuma sastāvs

zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 0100 003 0076,  2104 m2 platībā, uz kura atrodas

ēka ar kadastra apzīmējumu 0100 003 0076 001 (Kungu 34), ar kopējo platību 2875,2 m2, un

ēka ar kadastra apzīmējums 0100 003  0076 003 (Kalēju 78), ar kopējo platību 185,6m2

2. ĪPAŠUMA ADRESE

13.janvāra iela 25, Rīga

Kadastra numurs

0100 003 0079

 

Īpašuma sastāvs

zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 0100 003 0079,   260 m2 platībā

ĪPAŠUMA APGRŪTINĀJUMI

-                Īpašums Kalēju iela 78, Rīgā, ir daļa no valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Jura hospitāļa un pasta pagalma komplekss” (valsts aizsardzības Nr.6551);

-                Īpašumi atrodas valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa “Vecrīgas arheoloģiskais komplekss” (valsts aizsardzības Nr.2070) valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr.7442) teritorijā;

-                Īpašumi atrodas UNESCO Pasaules kultūras mantojuma objekta “Rīgas vēsturiskais centrs” (aizsardzības Nr. Nr.852) teritorijā.

ĪPAŠIE NOTEIKUMI

1)      saskaņā ar likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 8. pantu - valstij ir pirmpirkuma tiesības;

2)     par nodomu atsavināt Īpašumu Sabiedrība ir paziņojusi Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai 2017.gada 8.novembra vēstulē Nr. RN-17-576-nd “Par nekustama valsts nozīmes kultūras pieminekļa atsavināšanu;

3)     saņemta Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas akcepts 2017.gada 9.novembra vēstulē Nr. 04-09/5892.

4)     ja īpašnieks atsavina valsts nozīmes kultūras pieminekli, pēc pirkuma līguma noslēgšanas īpašumtiesību reģistrācija zemesgrāmatā iespējama pēc tam, kad attiecīgās reģionālās nodaļas inspektors ir apsekojis kultūras pieminekli un nākamajam tā īpašniekam ir nosūtīti norādījumi par šā kultūras pieminekļa izmantošanu un saglabāšanu.

 

 

IZSOLES SĀKUMCENA

2 800 000.00 EUR (divi miljoni astoņi simti tūkstoši euro, 00 centi).

IZSOLES SOLIS

10 000.00 EUR (desmit tūkstoši euro, 00 centi). Augšupejošs solis.

IZSOLES NODROŠINĀJUMS

280 000.00 EUR (divi simti astoņdesmit tūkstoši euro, 00 centi)

IZSOLES VEIDS, PIRKUMA SAMAKSA

Mutiskā pirmā izsole ar augšupejošu soli ar tūlītēju pirkuma samaksu

 

 

PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ

UN VIETA

Darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00, Rīgā,  Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas), SIA ”Rīgas nami” birojā līdz 01.02.2019.

IZSOLES LAIKS UN VIETA

04.02.2019. plkst.11.00, Rīgā,  Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas), SIA ”Rīgas nami” birojā

IZSOLES RĪKOTĀJS

SIA „Rīgas nami”, Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīga, LV-1050

IZSOLES SLUDINĀJUMS,  NOLIKUMS UN PIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS

Ar izsoles sludinājumu, nolikumu un pirkuma līguma projektu var iepazīties SIA “Rīgas nami” birojā Rīgā, Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas) un portālos www.rigasnami.lv, www.riga.lv,

ĪPAŠUMA APSKATE

Kontaktpersona telpu apskatei (darba dienās no plkst. 15.00- 17.00):

pārvaldniece Rigonda Rimša, tālr. 67181785, mob.26453605


Pielikumi


– Drukāt dokumentu