Atpakaļ

Iepirkumi

SIA „Rīgas nami” pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Sergeja Eizenšteina ielā 57, k-1, Rīgā

SIA „Rīgas nami” pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu

Sergeja Eizenšteina ielā 57, k-1, Rīgā

 

  1. ĪPAŠUMA ADRESE

Sergeja Eizenšteina iela 57, k-1, Rīga

Kadastra numurs

0100 622 0722

Īpašuma tiesības SIA “Rīgas nami” nostiprinātas Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000428091

Īpašuma sastāvs

nedzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 0100 122 0282 096, un ar kopējo platību 544,9 m2

ĪPAŠUMA APGRŪTINĀJUMI

Nav

ĪPAŠIE NOTEIKUMI

Saskaņā ar ierakstiem Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 1200 ēka saistīta ar zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 0100 122 0282, kas atrodas starp Hipokrāta un Sergeja Eizenšteina ielām (mainītā adrese Hipokrāta iela 27, Rīgā), kura īpašnieks ir fiziska persona Arvīds Reinholds. Nodalīts nomas zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 0100 122 0282 8001 un platību 2008 m2

 

 

IZSOLES SĀKUMCENA

86 000.00 EUR (astoņdesmit seši tūkstoši euro, 00 centi).

IZSOLES SOLIS

1000.00 EUR (viens tūkstotis euro, 00 centi). Augšupejošs solis.

IZSOLES NODROŠINĀJUMS

8 600.00 EUR (astoņi tūkstoši seši simti euro, 00 centi)

IZSOLES VEIDS, PIRKUMA SAMAKSA

Mutiskā pirmā izsole ar augšupejošu soli ar tūlītēju pirkuma samaksu

 

 

PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ

UN VIETA

Darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00, Rīgā, Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas), SIA ”Rīgas nami” birojā līdz 05.07.2018.

IZSOLES LAIKS UN VIETA

06.07.2018. plkst.11.00, Rīgā, Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas), SIA ”Rīgas nami” birojā

IZSOLES RĪKOTĀJS

SIA „Rīgas nami”, Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīga, LV-1050

IZSOLES SLUDINĀJUMS,  NOLIKUMS UN PIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS

Ar izsoles sludinājumu, nolikumu un pirkuma līguma projektu var iepazīties SIA “Rīgas nami” birojā Rīgā, Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas) un portālos www.rigasnami.lvwww.riga.lv,

ĪPAŠUMA APSKATE

Kontaktpersona telpu apskatei (darba dienās no plkst. 15.00- 17.00):

Pārvaldnieks Viktors Villers, tālr. 67181797, mob.26407395

 


Pielikumi


– Drukāt dokumentu