Atpakaļ

Iepirkumi

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, sastāvā esošās būves – kioska, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 002, telpu ar kopējo platību 8,2 m2, t.sk. 1 telpas Nr.1-2 , nomas tiesību mutiska izsoles termiņa pagarināšana


Pielikumi


– Drukāt dokumentu