Atpakaļ

Iepirkumi

Telpu ar kopējo platību 49,4 m2 ēkā Lāčplēša ielā 60, Rīgā, nomas tiesību mutiskās izsole.

Telpu ar kopējo platību 49,4 m2  ēkā Lāčplēša ielā 60, Rīgā,

nomas tiesību mutiska izsole

Nomas objekta adrese

Lāčplēša iela 60, Rīga

Kadastra apzīmējums

0100 030 0128 001

Iznomājamais objekts

Ēkas 3.stāva  telpu grupas 004 telpas Nr.16-17 (37,0 m2) un koplietošanas telpu Nr.1, 6-9 domājamā daļa (12,4 m2)

Nomas objekta telpu kopējā platība

 49,4 m2

Telpu izmantošanas veids

Birojs

Zemesgabals

Ēka atrodas uz SIA „Rīgas nami” piederoša zemesgabala (kadastra apz.0100 030 0128). Kopā ar ēku tiek iznomāta zemesgabala domājamā  daļa 32,1 m2 platībā - nomas maksa gadā 1,5% apmērā no tās kadastrālās vērtības (2018.gadā t.i. 4.42 EUR/mēnesī.)

Izsoles sākuma nomas maksas apmērs

3.21 EUR  (bez PVN) par 1 m2 mēnesī

Izsoles solis

0,30 EUR  (bez PVN),  par 1 m2 mēnesī, augšupejošs solis

Iznomāšanas termiņš

Līdz 31.03.2023.

Nomas līguma maksājumi

Nosolītā ikmēneša nomas maksa par telpām. Piesaistītā zemes gabala nomas maksa. Patērēto sabiedrisko pakalpojumu maksājumi. Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi. Apsaimniekošanas pakalpojumu maksājums 0.64 EUR/m2 mēnesī. Apsaimniekošanas pakalpojumu līgums tiek slēgts vienlaicīgi ar nomas līgumu. Maksājumi apliekas ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles veids

Mutiska izsole.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš

Darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00, Rīgā,  Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), 2.stāvā, SIA ”Rīgas nami” sekretariātā no 04.04.2018. līdz 10.04.2018.

Izsoles laiks un vieta

­­­­­2018.gada 11.aprīlī plkst. 11.30, Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā, 4.stāvā

Iznomātājs

SIA „Rīgas nami”, Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīga, LV-1050

Izsoles sludinājums,  nolikums un nomas līguma projekts

Ar izsoles sludinājumu, nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties  Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā, un portālos www.rigasnami.lv, www.riga.lv.

Objekta apskate

 

Kontaktpersona telpu apskatei (darba dienās no plkst. 10.00- 14.00):

pārvaldnieks Viktors Villers, tālr. 67181797, mob.26407395

 


Pielikumi


– Drukāt dokumentu