Atpakaļ

Iepirkumi

Telpu ar kopējo platību 280,60 m2 ēkā Rātslaukumā 5 un Kungu ielā 7/9, Rīgā, nomas tiesību mutiska izsole

 

Nomas objekta adrese

Rātslaukums 5 un Kungu iela7/9, Rīga

Kadastra apzīmējums

0100 001 0083 001 un 0100 001 0084 001

Iznomājamais objekts

telpas ar kopējo platību 280,60 m2, t.sk.:

1) iznomājamās telpas: Rātslaukumā 5, Rīgā, 1.stāva telpu grupas Nr.002 telpas Nr.1-9 (179,1 m2), telpu grupas 003 telpu Nr.1 (1,5 m2), telpu grupas Nr.901 telpas Nr.2 un Nr.4 (13,5 m2), pagrabstāva telpu grupas Nr.004 telpu Nr.1 (4,2 m2) ar platību 198,30 m2 un Kungu ielā 7/9, Rīgā, pagrabstāva telpu grupas Nr.002 telpas Nr.1-4 ar platību 71,30 m2, ar patību 269,60 m2;

2) iznomājamo Melngalvju nama ēku kompleksa (Rātslaukums 5, Rātslaukums 6, Rātslaukums 7) koplietošanas telpu domājamā daļa ar platību 11,0 m2.

Nomas objekta telpu kopējā platība

280,60 m2

Telpu izmantošanas veids

Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana

Zemesgabals

Kopā ar telpām tiek iznomātas zemesgabalu domājamās daļas no zemesgabaliem Rātslaukumā 5,Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 001 0083, ar platību 73,70 m2 - nomas maksa gadā 1,5% apmērā no tās kadastrālās vērtības (2018.gadā t.i. 43,23 EUR/mēnesī) un Kungu ielā 7/9, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 001 0084, ar platību 16,60 m2 - nomas maksa gadā 1,5% apmērā no tās kadastrālās vērtības (2018.gadā t.i. 9,73 EUR/mēnesī)

Izsoles sākuma nomas maksas apmērs

12.00 EUR (bez PVN) par 1 m2 mēnesī

Izsoles solis

1.00 EUR (bez PVN), par 1 m2 mēnesī, augšupejošs solis

Iznomāšanas termiņš

No 19.05.2018. līdz 30.04.2030.

Nomas līguma maksājumi

Nosolītā ikmēneša nomas maksa par telpām 269,60 m2. Fiksētā nomas maksa 1 EUR/m2 par MGN kompleksa iznomājamo koplietošanas telpu d.d. 11,0 m2. Piesaistītā zemes gabala nomas maksa. Patērēto sabiedrisko pakalpojumu maksājumi. Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi. Maksājumi apliekas ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles veids

Mutiska izsole (pirmā)

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš

Darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00, Rīgā, Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), 2.stāvā,

SIA ”Rīgas nami” sekretariātā no 29.03.2018. līdz 06.04.2018.

Izsoles laiks un vieta

2018.gada 11.aprīlī plkst. 11.00, Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā, 5.stāvā

Iznomātājs

SIA „Rīgas nami”, Rātslaukums 5, Rīga, LV-1050

Izsoles sludinājums,  nolikums un nomas līguma projekts

Ar izsoles sludinājumu, nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā, 2.stāvā un portālos www.rigasnami.lv,  http://pasvaldiba.riga.lv .

Objekta apskate

 

Kontaktpersona telpu apskatei (no 29.03.2018. līdz 06.04.2018 darba dienās no plkst. 10.00- 14.00): pārvaldnieks Jānis Puķītis, tālr. 67181178, mob.26498623

 


Pielikumi


– Drukāt dokumentu