Atpakaļ

Iepirkumi

Telpu ar kopējo platību 27.54 m2 ēkā Rātslaukumā 7, Rīgā, nomas tiesību mutiska izsole

Nomas objekta adrese

Rātslaukums 7, Rīga

Kadastra apzīmējums

0100 0001 0082 001

Iznomājamais objekts

telpas ar kopējo platību 27.54 m2, t.sk.:

1)      Iznomājamās telpas (tiek izsolītas): 1.stāva telpu grupas 002 telpas Nr.1 - Nr.3 ar platību 26.1 m2

2)      Iznomājamo MGN ēku kompleksa (Rātslaukums 5, Rātslaukums 6, Rātslaukums 7) koplietošanas telpu domājamā daļa (fiksēta nomas maksa): ar platību 1.44 m2

Nomas objekta telpu kopējā platība

27.54 m2

Telpu izmantošanas veids

Saimnieciskās un komercdarbības veikšana atbilstoši teritorijas atļautajiem izmantošanas veidiem

Zemesgabals

Kopā ar telpām tiek iznomāta zemesgabala domājamā daļa 9.33 m2 platībā – nomas maksa gadā 1,5% apmērā no tās kadastrālās vērtības (2018.gadā t.i., 4.93 EUR/mēnesī)

Izsoles sākuma nomas maksas apmērs

5.00 EUR (bez PVN) par 1 m2 mēnesī

Izsoles solis

1.00 EUR (bez PVN),  par 1 m2 mēnesī, augšupejošs solis

Iznomāšanas termiņš

Līdz 31.03.2019.

Nomas līguma maksājumi

  Nosolītā ikmēneša nomas maksa par telpām 26.1 m2 un fiksētā nomas maksa 1 EUR/m2 par koplietošanas d.d. 1.44 m2. Piesaistītā zemes gabala nomas maksa. Patērēto sabiedrisko pakalpojumu maksājumi. Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi. Maksājumi apliekas ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles veids

Mutiska izsole.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš

Darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00, Rīgā, Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), 2.stāvā,

SIA ”Rīgas nami” sekretariātā no 29.03.2018. līdz 06.04.2018.

Izsoles laiks un vieta

09.04.2018 plkst. 10.00, Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā,

Iznomātājs

SIA „Rīgas nami”, Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīga, LV-1050

Izsoles sludinājums,  nolikums un nomas līguma projekts

Ar izsoles sludinājumu, nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā, 2.stāvā un portālos www.rigasnami.lv, http://pasvaldiba.riga.lv .

Objekta apskate

 

1)      Kontaktpersona telpu apskatei darba dienās no plkst. 10.00- 14.00):

             pārvaldnieks Jānis Puķītis, tālr. 67181178, mob.26498623

 


Pielikumi


– Drukāt dokumentu