Atpakaļ

Iepirkumi

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, sastāvā esošās būves – kioska, telpu ar kopējo platību 8,2 m2, t.sk. telpu grupas 001 telpas Nr.1-2 , nomas tiesību mutiska izsoles termiņa pagarināšanu

Nomas objekta adrese

Torņa iela 4, Rīga

Kadastra apzīmējums

0100 009 0065 002

Iznomājamais objekts

telpas  ar kopējo platību 8,2 m2, t.sk.:

telpu grupas 001 telpas Nr. 1 - 2 ar platību   8,2 m2;

 

Nomas objekta telpu kopējā platība

8,2 m2

Telpu izmantošanas veids

Tirdzniecības pakalpojumu sniegšana

Zemesgabals

Ēka saistīta ar zemesgabalu Torņa ielā 4, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 009 0065, ar kopējo platību 4433m2. Atbilstoši zemesgrāmatu ierakstiem būves un zemesgabals ir vienots īpašuma objekts.

Kopā ar ēku tiek iznomāta zemesgabala domājamā  daļa 4,72 m2 platībā - nomas maksa gadā 1,5% apmērā no tās kadastrālās vērtības (2017.gadā t.i. 4,01 EUR/mēnesī.)

Izsoles sākuma nomas maksas apmērs

25,00 EUR  (bez PVN) par 1 m2 mēnesī

Izsoles solis

1,00 EUR  (bez PVN),  par 1 m2 mēnesī, augšupejošs solis

Iznomāšanas termiņš

Īpašuma nomas termiņš tiek noteikts: no Līguma Īpašuma pieņemšanas -  nodošanas akta parakstīšanas dienas līdz 2022.gada 31.jūlijam

Nomas līguma maksājumi

Nosolītā ikmēneša nomas maksa par iznomājamajām telpām. Piesaistītā zemes gabala nomas maksa. Papildus nomnieks maksā nekustāmā īpašuma nodokli par Īpašumu (ēkām un zemi),  kā arī maksājumus, kas ir noteikti Īpašuma nomas un Īpašuma apsaimniekošanas pakalpojumu līgumos, saskaņā ar iznomātāja izrakstītajiem rēķiniem. Maksājumi tiek aplikti ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles veids

Mutiska izsole

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš

Darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00, Rīgā, Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), 2.stāvā, SIA ”Rīgas nami” sekretariātā līdz 08.05.2018.

Izsoles laiks un vieta

­­­­­2018.gada 9.maijā plkst. 11.00, Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā, 5.stāvā

Iznomātājs

SIA „Rīgas nami”, Rātslaukums 5(ieeja no Svaru ielas), Rīga, LV-1050

Izsoles sludinājums,  nolikums un nomas līguma projekts

Ar izsoles sludinājumu, nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā, 5.stāvā un portālos www.rigasnami.lv,  http://pasvaldiba.riga.lv .

Objekta apskate

 

Kontaktpersona telpu apskatei (darba dienās no plkst. 15.00- 17.00):

pārvaldniece Rigonda Rimša, tālr. 67181785, mob.26453605


Pielikumi


– Drukāt dokumentu