Atpakaļ

Iepirkumi

Nekustamā īpašuma Rīgā, Kungu ielā 3, telpu ar kopējo platību 64,4 m2 nomas tiesību mutiska izsoles termiņa pagarināšanu

Nomas objekta adrese

Kungu iela 3, Rīga

Kadastra apzīmējums

0100 001 0152 001

Iznomājamais objekts

telpas ar kopējo platību 64.4 m2, t.sk.:

iznomājamās telpas:  telpu grupas  Nr.001 2.stāva telpas Nr.3, Ne.5, Nr.6  ar platību 64.4 m2;

Telpu izmantošanas veids

Biroja izvietošana

Zemesgabals

Kopā ar telpām tiek iznomāta zemesgabala domājamā daļa 22.66 m2 platībā – nomas maksa gadā 1,5% apmērā no tās kadastrālās vērtības (2018.gadā t.i., 22.97 EUR/mēnesī)

Izsoles sākuma nomas maksas apmērs

12.00 EUR  (bez PVN) par 1 m2 mēnesī

Izsoles solis

1.00 EUR  (bez PVN),  par 1 m2 mēnesī, augšupejošs solis

Iznomāšanas termiņš

Līdz 31.01.2023.

Nomas līguma maksājumi

Nosolītā ikmēneša nomas maksa par telpām 64.4 m2.

Piesaistītā zemes gabala nomas maksa.

Patērēto sabiedrisko pakalpojumu maksājumi.

Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi.

Maksājumi apliekas ar pievienotās vērtības nodokli.

Apsaimniekošanas pakalpojumu līgums

Tiek slēgts vienlaicīgi ar nomas līgumu.

Apsaimniekošanas pakalpojumu tarifs 2018.gadā ir 0.69 EUR/m2/mēnesī (bez PVN).

Izsoles veids

Mutiska izsole (pirmā)

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš

Darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00, Rīgā, Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), 2.stāvā,

SIA ”Rīgas nami” sekretariātā no līdz 25.04.2018.

Izsoles laiks un vieta

­­­­­2018.gada 26.aprīlī plkst. 11.00, Rātslaukumā 5, Rīgā, 5.stāvā

Iznomātājs

SIA „Rīgas nami”, Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas),

 Rīga, LV-1050

Izsoles sludinājums,  nolikums un nomas līguma projekts

Ar izsoles sludinājumu, nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas puses), Rīgā, 5.stāvā un portālos www.rigasnami.lv,  http://pasvaldiba.riga.lv .

Objekta apskate

 

Kontaktpersona telpu apskatei (no 18.01.2018. līdz 24.01.2018. darba dienās no plkst. 10.00- 14.00): pārvaldnieks Jānis Puķītis, tālr. 67181178, mob.26498623.

 


Pielikumi


– Drukāt dokumentu