Atpakaļ

Iepirkumi

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 83.78 m2 nomas tiesību līguma noslēgšana

-   izsoles rezultātā nomas līgums noslēgts ar  SIA “ROUAL CAFE”, Reģistrācijas Nr.40103898145;
-   līguma noslēgšanas datums:  17.01.2018.;
-   līguma beigu termiņš: 31.12.2022.– Drukāt dokumentu