Atpakaļ

Iepirkumi

Telpu ar kopējo platību 217,6 m2 ēkā Brīvības ielā 49/53, Rīgā, nomas tiesību mutiska izsole

Nomas objekta adrese

Brīvības iela 49/53, Rīga

Kadastra apzīmējums

0100 020 0083 001

Iznomājamais objekts

Ēkas 1. stāva telpu grupas 039 telpas Nr.3-8

Nomas objekta telpu kopējā platība

 217,6 m2

Telpu izmantošanas veids

Saimnieciskās darbības veikšana atbilstoši teritorijas/ēkas atļautajiem izmantošanas veidiem, izņemot lietotu preču, apģērbu vai apavu tirdzniecību.

 

Zemesgabals

Ēka atrodas uz SIA „Rīgas nami” piederoša zemesgabala (kadastra apz.0100 020 0083). Kopā ar ēku tiek iznomāta zemesgabala domājamā  daļa 48,8 m2 platībā - nomas maksa gadā 1,5% apmērā no tās kadastrālās vērtības (2018.gadā t.i. 14.19 EUR/mēnesī (bez PVN))

Izsoles sākuma nomas maksas apmērs

11.00 EUR  (bez PVN) par 1 m2 mēnesī

Izsoles solis

0.50 EUR  (bez PVN),  par 1 m2 mēnesī, augšupejošs solis

Iznomāšanas termiņš

No 01.08.2018. līdz 31.07.2023.

Nomas līguma maksājumi

Nosolītā ikmēneša nomas maksa par telpām. Piesaistītā zemes gabala nomas maksa. Patērēto sabiedrisko pakalpojumu maksājumi. Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi. Apsaimniekošanas pakalpojumu līguma maksājumi.  Izmaksu kompensācija par Rīgas Jaunās Sv.Ģertrūdes evanģēliski luteriskās draudzes zemesgabala lietošanu. Maksājumi apliekas ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles veids

Mutiska izsole.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš

Darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00, Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas),  Rīgā, SIA ”Rīgas nami” sekretariātā no 16.01.2018. līdz 22.01.2018.

Izsoles laiks un vieta

­­­­­2018.gada 23.janvārī plkst.11.00,  Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā, SIA ”Rīgas nami” biroja telpās

Iznomātājs

SIA „Rīgas nami”,  Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīga, LV-1050

Izsoles sludinājums,  nolikums un nomas līguma projekts

Ar izsoles sludinājumu, nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties  Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā, un portālos www.rigasnami.lv, www.riga.lv.

Objekta apskate

 

Kontaktpersona telpu apskatei (no 16.01.2018. līdz 22.01.2018. darba dienās no plkst. 11.00- 14.00):

pārvaldnieks Viktors Villers, tālr. 67181797, mob. 26407395


Pielikumi


– Drukāt dokumentu