Atpakaļ

Iepirkumi

Telpu ar kopējo platību 99,9 m2 ēkā Skārņu ielā 10, Rīgā, nomas tiesību mutiska izsole

Nomas objekta adrese

Skārņu ielā 10, Rīga

Kadastra apzīmējums

0100 002 0084 001

Iznomājamais objekts

Ēkas 1.stāva telpu grupas 001 telpas Nr.16 – 28

Nomas objekta telpu kopējā platība

99,9 m2

Telpu izmantošanas veids

tirdzniecības un ēdināšanas pakalpojumu sniegšana

 

Zemesgabals

Ēka daļa, kurā atrodas izsolāmās telpas, atrodas uz SIA „Rīgas nami” piederošiem zemesgabaliem (kadastra apz. 0100 002 0084, 0100 002 0085). Kopā ar telpām tiek iznomāta zemes vienības (kadastra apzīmējums 0100 002 0084) domājamā daļa ar platību 34,0 m2 un zemes vienības (kadastra apzīmējums 0100 002 0085) domājamā daļa ar platību 35,33 m2- nomas maksa gadā 1,5% apmērā no to kadastrālās vērtības, kas 2018.gadā par zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 002 0084) domājamo daļu ar platību 34,0 m2 ir 17.96 EUR mēnesī, bet par zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 002 0085) domājamo daļu ar platību 35,33 m2 ir 18.29 EUR mēnesī, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli .

Izsoles sākuma nomas maksas apmērs

15.00 EUR (bez PVN) par 1 m2 mēnesī

Izsoles solis

0.50 EUR (bez PVN),  par 1 m2 mēnesī, augšupejošs solis

Iznomāšanas termiņš

Līdz 2023.gada 31.martam

Nomas līguma maksājumi

Nosolītā ikmēneša nomas maksa par telpām. Piesaistītā zemes gabala nomas maksa. Patērēto sabiedrisko pakalpojumu maksājumi. Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi. Maksājumi apliekas ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles veids

Mutiska izsole.

NOMAS TIESĪBU PRETENDENTU PIETEIKŠANĀS VIETA UN TERMIŅŠ

Darba dienās līdz 22.01.2018. no plkst. 9.00 līdz plkst.15.00 Iznomātāja sekretariātā Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā.

IZSOLES LAIKS UN VIETA

2018.gada 23.janvārī plkst.11.00 Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā, SIA ”Rīgas nami” biroja telpās

PIEDĀVĀJUMU ATVĒRŠANAS LAIKS UN VIETA

2018.gada 22.janvārī plkst. 16.00 Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā, SIA ”Rīgas nami” biroja telpās

NOMAS OBJEKTA APSKATES LAIKS

Kontaktpersona īpašuma apskatei (darba dienās no plkst. 15.00- 16.00): J.Puķītis pa tālr. 26498623

IZNOMĀTĀJS

SIA „Rīgas nami” Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā, LV-1050, kontaktpersona: J.Puķītis, tālr. 26498623,

e-pasts: iga.lv

IZSOLES NOLIKUMS

Ar izsoles nolikumu var iepazīties Rīgas pilsētas pašvaldības portālā un http://pasvaldiba.riga.lv SIA „Rīgas nami” portālā www.rigasnami.lv

NOMAS LĪGUMA PROJEKTS

Ar nomas līguma projektu var iepazīties Rīgas pilsētas pašvaldības portālā http://pasvaldiba.riga.lv un SIA „Rīgas nami” portālā www.rigasnami.lv


Pielikumi


– Drukāt dokumentu