Atpakaļ

Iepirkumi

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, sastāvā esošās būves – kioska, telpu ar kopējo platību 8,2 m2, t.sk. telpu grupas 001 telpas Nr.1-2, nomas tiesību mutiska izsoles termiņa pagarināšanu.

Nekustamā īpašuma  Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – kioska, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 002, telpu  ar kopējo platību 8,2 m2 nomas tiesību mutiska  izsole

 

Nomas objekta   adrese

Torņa iela 4, Rīga

Kadastra   apzīmējums

0100 009 0065   002

Iznomājamais   objekts

telpas    ar kopējo platību 8,2 m2, t.sk.:

telpu grupas 001   telpas Nr. 1 - 2 ar platību   8,2 m2;

 

Nomas objekta telpu kopējā platība

8,2 m2

Telpu   izmantošanas veids

Tirdzniecības   pakalpojumu sniegšana

Zemesgabals

Ēka saistīta   ar zemesgabalu Torņa ielā 4, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 009 0065, ar   kopējo platību 4433m2. Atbilstoši zemesgrāmatu ierakstiem būves un   zemesgabals ir vienots īpašuma objekts.

Kopā ar ēku   tiek iznomāta zemesgabala domājamā  daļa   4,72 m2 platībā - nomas   maksa gadā 1,5% apmērā no tās kadastrālās vērtības (2017.gadā t.i. 4,01 EUR/mēnesī.)

Izsoles   sākuma nomas maksas apmērs

25,00 EUR  (bez PVN) par 1 m2 mēnesī

Izsoles   solis

1,00 EUR  (bez   PVN),  par 1 m2 mēnesī,   augšupejošs solis

Iznomāšanas   termiņš

Īpašuma nomas termiņš tiek noteikts: no Līguma   Īpašuma pieņemšanas -  nodošanas akta   parakstīšanas dienas līdz 2022.gada 31.jūlijam

Nomas   līguma maksājumi

Nosolītā   ikmēneša nomas maksa par iznomājamajām telpām. Piesaistītā zemes gabala nomas   maksa. Papildus nomnieks maksā nekustāmā īpašuma nodokli par Īpašumu (ēkām un   zemi),  kā arī maksājumus, kas ir   noteikti Īpašuma nomas un Īpašuma apsaimniekošanas pakalpojumu līgumos,   saskaņā ar iznomātāja izrakstītajiem rēķiniem. Maksājumi tiek aplikti ar   pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles   veids

Mutiska   izsole

Nomas   tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš

Darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00, Rīgā,   Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), 2.stāvā, SIA ”Rīgas nami” sekretariātā līdz 29.01.2018.

Izsoles   laiks un vieta

­­­­­2018.gada 30.janvārī plkst. 11.00,   Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru   ielas), Rīgā, 5.stāvā

Iznomātājs

SIA „Rīgas   nami”, Rātslaukums 5(ieeja no Svaru ielas), Rīga, LV-1050

Izsoles   sludinājums,  nolikums un nomas līguma   projekts

Ar izsoles   sludinājumu, nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties Rātslaukumā 5   (ieeja no Svaru ielas), Rīgā, 5.stāvā un portālos www.rigasnami.lv,  http://pasvaldiba.riga.lv   .

Objekta   apskate

 

Kontaktpersona   telpu apskatei (darba dienās no plkst. 15.00- 17.00):

pārvaldniece Rigonda   Rimša, tālr. 67181785, mob.26453605

 


Pielikumi


– Drukāt dokumentu