Atpakaļ

Iepirkumi

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 54,65 m2 nomas tiesību līguma noslēgšana

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu  ar kopējo platību 54,65 m2  nomas tiesību līguma noslēgšana

- izsoles rezultātā nomas līgums noslēgts ar  biedrību “Esības Vēji”, Reģistrācijas Nr.40008249924;

- līguma noslēgšanas datums:  01.12.2017.;

- līguma beigu termiņš: 30.11.2022.

 – Drukāt dokumentu