Atpakaļ

Iepirkumi

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 54,65 m2 nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāti

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu  ar kopējo platību 54,65 m2 nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāti

Izsoles datums: 24.11.2017. Tiesības slēgt nomas līgumu ieguva biedrība “Esības Vēji”, reģistrācijas numurs 40008249924.

Nosolītā nomas maksas: 5,00 EUR/m2 mēnesī (bez PVN).– Drukāt dokumentu