Atpakaļ

Iepirkumi

SIA „Rīgas nami” pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli īpašumā Smilšu ielā 14, Rīgā, kadastra numurs 0100 008 0136, ietilpstošos 8 (astoņus) SIA “Rīgas nami” dzīvokļu īpašumus

 

SIA “Rīgas   nami” pārdod nekustamo īpašumu paketi, kas sastāv no sekojošiem dzīvokļu   īpašumiem:

Nr.p.k.

Adrese

Kadastra Nr.

Īpašuma   sastāvs

Kadastra   apzīmējums

Platība (m2)

1

Smilšu 14-1

0100 923 4398

Dzīvokļu īpašums

0100 008   0136 001 008

110.80

2

Smilšu 14-2

0100 913 8203

Dzīvokļu īpašums

0100 008   0136 001 007

83.40

3

Smilšu 14-3

0100 923 4459

Dzīvokļu īpašums

0100 008   0136 001 010

107.30

4

Smilšu 14-4

0100 923 4437

Dzīvokļu īpašums

0100 008   0136 001 009

93.40

5

Smilšu 14A-11A

0100 913 8205

Dzīvokļu īpašums

0100 008   0136 002 007

35.70

6

Smilšu 14A-13

0100 913 8202

Dzīvokļu īpašums

0100 008   0136 002 002

37.30

7

Smilšu 14A-14

0100 913 8204

 Dzīvokļu īpašums

0100 008   0136 002 003

39.20

8

Smilšu 14A-15

0100 926 0704

Dzīvokļu īpašums

0100 008   0136 002 004

48.40

 

 

 

 

Kopā:

555.5

 

IZSOLES SĀKUMCENA

823 000,   00 EUR (astoņi simti divdesmit trīs   tūkstoši euro, 00 centi).

IZSOLES   SOLIS

5 000.00   EUR (pieci tūkstoši euro, 00 centi). Augšupejošs solis.

IZSOLES NODROŠINĀJUMS

82 300.00   EUR (astoņdesmit divi tūkstoši trīs simti euro, 00 centi)

PIRKUMA   SAMAKSA

Tūlītēja   pirkuma samaksa

 

izsoles veids

Mutiskā   izsole ar augšupejošu soli. Pirmā

PIETEIKŠANĀS   TERMIŅŠ UN VIETA

Darba   dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00, Rīgā,  Rātslaukums 5   (ieeja no Svaru ielas), SIA ”Rīgas nami” birojā no līdz 22.12.2017.

IZSOLES LAIKS   UN VIETA

27.12.2017. plkst.11.00, Rīgā,  Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas), SIA   ”Rīgas nami” birojā

IZSOLES   RĪKOTĀJS

SIA „Rīgas   nami”, Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīga, LV-1050

IZSOLES   SLUDINĀJUMS,  NOLIKUMS UN PIRKUMA   LĪGUMA PROJEKTS

Ar izsoles   sludinājumu, nolikumu un pirkuma līguma projektu var iepazīties SIA “Rīgas   nami” birojā Rīgā, Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas) un portālos www.rigasnami.lv, www.riga.lv,

ĪPAŠUMA   APSKATE

Kontaktpersona   telpu apskatei (darba dienās no plkst. 15.00- 17.00):

pārvaldniece Rigonda Rimša, tālr. 67181785,   mob.26453605

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pielikumi


– Drukāt dokumentu