Atpakaļ

Iepirkumi

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, nomas tiesību mutiska izsole

Nomas objekta adrese

Torņa iela 4, Rīga

Kadastra apzīmējums

0100 009 0065 001

Iznomājamais objekts

telpas  ar kopējo platību 54,65 m2, t.sk.:

1)      iznomājamās telpas: telpu grupas 047 telpas Nr. 1 - 3 ar platību   46,9 m2;

2)      koplietošanas telpu domājamā daļa ar platību 7,75 m2

Nomas objekta telpu kopējā platība

54,65 m2

Telpu izmantošanas veids

Biroja telpu izvietošana un/vai pakalpojumu sniegšana

Zemesgabals

Ēka saistīta ar zemesgabalu Torņa ielā 4, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 009 0065, ar kopējo platību 4433m2. Atbilstoši zemesgrāmatu ierakstiem būves un zemesgabals ir vienots īpašuma objekts.

Kopā ar ēku tiek iznomāta zemesgabala domājamā  daļa 31,48 m2 platībā - nomas maksa gadā 1,5% apmērā no tās kadastrālās vērtības (2017.gadā t.i. 26,75 EUR/mēnesī.)

Izsoles sākuma nomas maksas apmērs

5,00 EUR  (bez PVN) par 1 m2 mēnesī

Izsoles solis

0,50 EUR  (bez PVN),  par 1 m2 mēnesī, augšupejošs solis

Iznomāšanas termiņš

Īpašuma nomas termiņš tiek noteikts: no Īpašuma pieņemšanas -  nodošanas akta parakstīšanas dienas līdz 2022.gada 30.novembrim

Nomas līguma maksājumi

Nosolītā ikmēneša nomas maksa par iznomājamajām telpām. Ikmēneša nomas maksa 0,50 EUR apmērā par vienu koplietošanas telpu m2. Piesaistītā zemes gabala nomas maksa. Papildus nomnieks maksā nekustāmā īpašuma nodokli par Īpašumu (ēkām un zemi),  kā arī maksājumus, kas ir noteikti Īpašuma nomas un Īpašuma apsaimniekošanas pakalpojumu līgumos, saskaņā ar iznomātāja izrakstītajiem rēķiniem. Maksājumi tiek aplikti ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles veids

Mutiska pirmā izsole

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš

Darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00, Rīgā, Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas), SIA ”Rīgas nami” birojā līdz 23.11.2017.

Izsoles laiks un vieta

­­­­­2017.gada 24.novembrī plkst. 11.00, Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā, SIA “Rīgas nami” birojā

Iznomātājs

SIA „Rīgas nami”,  Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīga, LV-1050

Izsoles sludinājums,  nolikums un nomas līguma projekts

Ar izsoles sludinājumu, nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties SIA „Rīgas nami” birojā,  Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā, un portālos www.rigasnami.lv, www.riga.lv.

Objekta apskate

 

Kontaktpersona telpu apskatei (darba dienās no plkst. 15.00- 17.00):

pārvaldniece Rigonda Rimša, tālr. 67181785, mob.26453605


Pielikumi


– Drukāt dokumentu