Atpakaļ

Iepirkumi/ Izsoles

Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 49/53, Rīgā, telpu ar kopējo platību 31,10 m2, nomas tiesību izsoli

Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 49/53, Rīgā, telpu ar kopējo platību 31,10 m2, nomas tiesību izsoli.

Nomas objekta adrese

Brīvības iela 49/53, Rīga

Kadastra apzīmējums

0100 020 0083 001

Iznomājamais objekts

Telpas ar kopējo platību 31,10 m2, t.sk.:

1)      1.stāva telpu grupas 051 telpa Nr.7 ar platību 13,1 m2;

       2)  1.stāva Telpu grupas 051 koplietošanas telpu Nr.1-3 un Nr.8-17 kopējās platības domājamā daļa ar platību 18,0 m2

Nomas objekta telpu kopējā platība

 31,10 m2

Telpu izmantošanas veids

Klientu apkalpošanas centrs (birojs)

Zemesgabals

Ēka atrodas uz SIA „Rīgas nami” piederoša zemesgabala (kadastra apz.0100 020 0083, Rīgas pilsētai piederoša zemesgabala (kadastra apz.0100 020 2011) un  Rīgas Jaunās Sv.Ģertrūdes evanģēliski luteriskās draudzes zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 020 0079). Kopā ar telpām tiek iznomāta:

- zemesgabala (kadastra apz.0100 020 0083) domājamā daļa 5,84 m2 platībā - nomas maksa 1,5% apmērā no tās kadastrālās vērtības gadā (2019.gadā t.i.2,03 EUR/mēnesī (bez PVN));

- zemesgabala (kadastra apz.0100 020 2011) domājamā daļa 0,48 m2   platībā - nomas maksa 1,5% apmērā no tās kadastrālās vērtības gadā (2019.gadā t.i. 0.21 EUR/mēnesī(bez PVN)).

Izsoles sākuma nomas maksas apmērs

9,83 EUR  (bez PVN) par telpu 1 m2 mēnesī

Izsoles solis

0.50 EUR  (bez PVN),  par telpu 1 m2 mēnesī, augšupejošs solis

Iznomāšanas termiņš

Līdz 30.09.2022.

Nomas līguma maksājumi

Nosolītā ikmēneša nomas maksa par telpām ar platību 31,1 m2.  Apsaimniekošanas maksa 1,83EUR(bez PVN)par telpu 1 m2 mēnesī. Piesaistīto zemes gabalu nomas maksa. Izmaksu kompensācija par zemesgabala (kadastra apz.0100 020 0079)  domājamās daļas 2,74 m2 platībālietošanu - 5,5 % no zemesgabala domājamās daļas kadastrālās vērtības gadā (2019.gadā 4,30 EUR/mēnesī). Patērēto sabiedrisko pakalpojumu maksājumi. Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi. Maksājumi apliekas ar pievienotās vērtības nodokli.

Nomas līguma īpašie nosacījumi

Nomniekam jāievēro Klientu apkalpošanas centra noteiktais darba laiks

Apakšnomas iespējas

Ir tiesības nodot telpas vai to daļu apakšnomā tikai ar SIA “Rīgas nami” iepriekšēju rakstisku saskaņojumu.

Izsoles veids

Mutiska izsole, pirmreizējā

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš

Darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00, Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā, SIA ”Rīgas nami” sekretariātā  līdz 08.07.2019.

Izsoles laiks un vieta

09.07.2019. plkst. 10.30, Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā

Iznomātājs

SIA „Rīgas nami”, Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīga, LV-1050

Izsoles sludinājums, nolikums un nomas līguma projekts

Ar izsoles sludinājumu, nolikumu, nomas līguma un apsaimniekošanas pakalpojumu līguma projektu var iepazīties Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā, 2.stāvā un portālos www.rigasnami.lv, http://pasvaldiba.riga.lv

Objekta apskate

 

Kontaktpersona telpu apskatei darba dienās no plkst. 10.00- 14.00:

pārvaldnieks  Fjodors Gubins (tālr. 67181793, mob. 26618165)


Pielikumi


– Drukāt dokumentu