Iepirkumi / Izsoles

„Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, nomas tiesību mutiska izsole

„Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 44,16 m2, t.sk. telpu grupas 030 telpu Nr.1-2 ar kopējo platību 37,9m2 un koplietošanas telpu domājamās daļas 6,26m2 platībā , nomas tiesību mutiska izsole”– Drukāt dokumentu