Projektu attīstība

SIA "Rīgas nami" veic nekustamo īpašumu attīstības iespēju vadlīniju izstrādi. Tā nodrošina būvdarbu procesa plānošananas un resursu izlietojuma kontroles darbus. 

Būvniecības un īpašumu nodrošināšanas pārvaldes veic šādas funkcijas:

 • Organizē projektu plānošanu, koordinēšanu un vadību;
 • Nodrošina pirmsprojekta sagatavošanas darbus zemes gabaliem;
 • Nodrošina apbūves priekšlikumu izstrādi;
 • Organizē būvniecības ieceres publiskās apspriešanas;
 • Izstrādā iepirkumu dokumentāciju - atklātu konkursu nolikumus un instrukcijas šādiem iepirkumiem - zemes ierīcības projektu izstrāde;
 • Topogrāfisko darbu veikšana;
 • Projektēšana;
 • Būvniecības;
 • Inženierģeoloģiskā izpēte;
 • Detalplānojumu izstrāde;
 • Nekustamo īpašumu novērtēšana;
 • Veic pasākumus projektu realizācijai nepieciešamo finanšu līdzekļu piesaistei no Latvijas un ārvlastu institūcijām, fondiem, citām juridiskām un fiziskām personām


– Drukāt dokumentu