Uzņēmuma misija

Saglabāt un attīstīt Rīgas vēsturiskos namus kā kultūras mantojumu un izcilu vidi Rīgas pilsētas un uzņēmēju izaugsmei un daudzveidīgas Rīgas kultūras dzīves veidošanai.

Gan Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā, gan Nacionālajā attīstības plānā kā viens no Latvijas mērķiem ir noteikts, ka Rīga būs nozīmīgs kultūras, tūrisma un biznesa centrs Eiropā. Kultūra ir Rīgas tēla spilgtākā sastāvdaļa, ko veido gan augstvērtīgās mūsdienu kultūras norises (mākslas festivāli, izstādes un koncerti), gan Pasaules mantojuma sarakstā iekļautais Rīgas vēsturiskais centrs.

Rīgas attīstības programmā minētā rīcības virziena ietvaros paredzēta tādu uzdevumu izpilde kā, piemēram:

  • paplašināt un modernizēt kultūras infrastruktūru pilsētā;
  • saglabāt un attīstīt kultūrvēsturiskos objektus pilsētas centrā un citās vēsturiskajās apbūves teritorijās.

Kultūras un nacionālās reprezentācijas infrastruktūras objektu uzturēšana un saglabāšana valsts un Pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos noteikta kā viena no Pašvaldības stratēģiskajām politiskajām un ekonomiskajām prioritātēm, kam nepieciešama gan ilgtermiņa uzdevumu un īstenojamo projektu, gan ar tiem saistīto finanšu plānošana. Lai nodrošinātu efektīvu šo mērķu sasniegšanu, Pašvaldība nodevusi šos infrastruktūras objektus SIA „Rīgas nami” īpašumā un pārvaldīšanā. Šie objekti ieņem būtisku vietu Rīgas pilsētas kultūrvidē un reprezentē Rīgu kā Latvijas galvaspilsētu un tajos notiekošie pasākumi ir nozīmīga Rīgas pilsētas kultūras dzīves sastāvdaļa, kas būtiski ietekmē pilsētas iedzīvotājus.

SIA „Rīgas nami”, nodrošinot nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, kas saistīti ar Pašvaldības iestāžu un institūciju darbības nodrošināšanu, pastarpināti nodrošina citu Pašvaldības funkciju un uzdevumu veikšanu.

SIA „Rīgas nami” darbības vispārējais stratēģiskais mērķis izriet no Pašvaldības funkcijām (likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punkts, 15. panta pirmās daļas 5. punkts un 17.2 panta 2. un 3. punkts) un tas ir: piedalīties Pašvaldības kultūrvēsturisko objektu un kultūras un nacionālās reprezentācijas objektu uzturēšanā un attīstīšanā, sekmējot kultūras un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu, nodrošinot apstākļus ārvalstu delegāciju uzņemšanai, un nodrošināt racionālu un lietderīgu Pašvaldības nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.– Drukāt dokumentu